Úřední deska

Základní údaje organizace

1. Název subjektu Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Základní škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele. Zřizovatelem je Městská část Praha 14. Také je vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka Pr. 161.

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

3. Organizační struktura Organizační schéma školy
4. Kontaktní spojení Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16, p. o. 
Šimanovská 16, 198 00 Praha 9 – Kyje
4.1 Kontaktní poštovní adresa Šimanovská 16, 198 00 Praha 9 – Kyje
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Stejná jako poštovní.
4.3 Úřední hodiny Pracovní dny 7.30 – 15.00 hodin, dále kdykoliv po domluvě. Konzultační hodiny učitelů vždy po domluvě jednotlivých učitelů.
4.4 Telefonní čísla +420 601 369 975 – ředitelka školy 
+420 601 369 973 – zástupce ředitelky
+420 601 369 974 – školní družina 
+420 281 000 080 – hospodářka školy
4.5 Adresa internetových stránek www.zssimanovska.cz
4.6 Adresa podatelny Šimanovská 16, 198 00 Praha 9 – Kyje.

Technické nosiče dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě, jsou USB klíč, CD, DVD.
4.7 Elektronická adresa podatelny info@zssimanovska.cz

Další kontakty jsou na stránce Zaměstnanci školy
4.8 Datová schránka 6g2tdq8
5. Případné platby lze poukázat Číslo účtu 51-2817800207/0100, Komerční banka, a. s.
6. IČO 70885168
7. Plátce daně z přidané hodnoty Nejsme plátci DPH.
8. Dokumenty
8.1 Seznam hlavních dokumentů Školní řád
Školní vzdělávací plán
Výroční zpráva
8.2 Rozpočet Rozpočet
9. Žádosti o informace Žádosti o informace posílejte na info@zssimanovska.cz
10. Příjem podání a podnětů Poštou na adresu školy (adresovat řediteli školy).
Elektronicky na info@zssimanovska.cz.
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
  • zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • zák. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
  • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
  • zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • vyhl. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
  • vyhl. 107/2005 Sb., o školním stravování
11.2 Vydané právní předpisy Škola nevydává právní předpisy.
12 Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Směrnice o poskytování informací
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.
13 Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv K poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím nejsou potřebné vzory licenčních smluv.
13.2 Výhradní licence
14 Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva

 

Osnova popisu úkonu orgánu veřejné moci

Směrnice o poskytování informací

Směrnice vyřizování stížnosti