Úřední deska

Základní údaje organizace

1. Název subjektu Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16
2. Důvod a způsob založení

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Základní škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele. Zřizovatelem je Městská část Praha 14.

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

3. Organizační struktura ZŠ Šimanovská - organizační struktura
4. Kontaktní spojení Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16 
Šimanovská 16, 198 00 Praha 9 - Kyje
4.1 Kontaktní poštovní adresa Šimanovská 16, 198 00 Praha 9 - Kyje
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Stejná jako poštovní.
4.3 Úřední hodiny Pracovní dny od 7.30 do 15.00, dále kdykoliv po domluvě. Konzultační hodiny učitelů vždy po domluvě jednotlivých učitelů.
4.4 Telefonní čísla +420 601 369 975 – ředitelka školy 
+420 601 369 973 – zástupkyně ředitelky
+420 601 369 974 – školní družina 
+420 281 000 080 - hospodářka školy
4.5 Adresa internetových stránek www.zssimanovska.cz
4.6 Adresa podatelny Šimanovská 16, 198 00 Praha 9 – Kyje.

Technické nosiče dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě, jsou USB klíč, CD, DVD.
4.7 Elektronická adresa podatelny info@zssimanovska.cz

Další kontakty jsou na stránce Zaměstnanci školy
4.8 Datová schránka 6g2tdq8
5. Případné platby lze poukázat Číslo účtu 51-2817800207 / 0100, Komerční banka, a.s
6. IČO 70885168
7. Plátce daně z přidané hodnoty Nejsme plátci DPH.
8. Dokumenty
8.1 Seznam hlavních dokumentů Školní řád
Školní vzdělávací plán
Výroční zpráva
8.2 Rozpočet Rozpočet
9. Žádosti o informace Žádosti o informace posílejte na info@zssimanovska.cz
10. Příjem podání a podnětů Poštou na adresu školy (adresovat řediteli školy).
Elektronicky na info@zssimanovska.cz.
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
  • zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • zák. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
  • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
  • zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • vyhl. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
  • vyhl. 107/2005 Sb., o školním stravování
11.2 Vydané právní předpisy Škola nevydává právní předpisy.
12 Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Směrnice o poskytování informací
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.
13 Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv K poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím nejsou potřebné vzory licenčních smluv.
13.2 Výhradní licence
14 Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva

 

Osnova popisu úkonu orgánu veřejné moci

Směrnice o poskytování informací

Směrnice vyřizování stížností