Prevence sociálně patologických jevů

Problematika sociálně patologických jevů je v naší ZŠ v popředí zájmu. Úspěšná prevence těchto jevů ve škole výrazně snižuje riziko studijních selhání, trestné činnosti a neschopnosti úspěšného začlenění do společnosti dospělých. Každé primárně preventivní působení si klade za cíl mít pozitivní vliv na změnu postojů a chování daného jedince. Součástí preventivních programů je proto získání relevantních sociálních dovedností, relevantních znalostí a dovedností potřebných pro život.

Škola spolupracuje s různými institucemi (PREV-CENTRUM, Policie ČR, OSPOD aj.).

PREV-CENTRUM na naší škole pořádá programy pro žáky s různým zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů. Programy si kladou za cíl snížit rizika vzniku sociálně patologických jevů u žáků základních škol. K těmto negativním jevům patří například závislost na drogách, nezdravý životní styl, rasismus, školní šikana, kyberšikana, xenofobie, netolismus. Program usiluje i o zapojení rodičů a pedagogů, s cílem korigovat možné nevyhovující výchovné styly a snaží se přispívat ke změně klimatu rodiny i školy.

Setkání lektorů s dětmi probíhají v pravidelných intervalech vždy 2x za kalendářní rok ve třídách 5. - 9. ročníků. Délka jednoho setkání odpovídá 2- 3 vyučovacím hodinám. Obsah jednotlivých setkání se třídami je tvořen interaktivními zážitkovými technikami a náplň programů a jejich zaměření odpovídá vývojové zralosti dětí. V návaznosti na program prevence nabízejí lektoři žákům také možnost krátkých individuálních rozhovorů.

Cílem programu je posílit odolnost dětí, učit je zvládat problémy, odmítat návykové látky a šikanu, dokázat hájit vlastní práva a názory, umět ocenit hodnotu svou i druhých lidí, učit děti spolupracovat, respektovat jeden druhého, umět se rozhodovat a uvědomovat si důsledky svých činů.


Zaměřujeme se na tyto formy rizikového chování:

  • Interpersonální agresivní chování - agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie
  • Delikventní chování ve vztahu k hmotným statkům – vandalismus, krádeže, sprejerství a další trestné činy a přečiny
  • Záškoláctví a neplnění školních povinností
  • Závislostní chování - užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
  • Rizikové sportovní aktivity, prevence úrazů
  • Rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
  • Spektrum poruch příjmu potravy
  • Negativní působení sekt
  • Sexuální rizikové chování

Důležité odkazy a kontakty

Linka bezpečí – www.linkabezpeci.cz – tel. 116 111
Policie – www.policie.cz – tel. 974 859 720
Denní stacionář pro adolescenty – dsadolescenti.vfn.cz – tel. 224 965 350
IN IUSTITIA O.P.S. www.in-ius.cz (zde je např. poradna Justýna pro oběti násilí z nenávisti)

Pro cizince

Integrační centrum Praha – www.icpraha.com
(nyní např. nabízejí kurzy českého jazyka pro začátečníky a kurzy českého jazyka pro pokročilé)
META O.S. – www.meta-ops.cz (nyní např. nabízejí doučování)
Multikulturní centrum Praha – www.mkc.cz
Amnesty International – www.amnesty.cz
Nadace Open Society Fund Praha – www.osf.cz
Mezinárodní organizace pro migraci – www.migraceonline.cz