Speciální pedagog

Speciální pedagog pracuje podle vyhlášky 103/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi mimořádně nadanými. Speciální pedagog se věnuje depistážní, diagnostické a intervenční činnosti ve vztahu k žákům s potřebou podpůrných opatření, spolupracuje s jejich zákonnými zástupci, pedagogy i týmem školního poradenského pracoviště a dalšími institucemi, zejm. pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, středisky výchovné péče atd.

Role speciálního pedagoga, je stejně jako role školního psychologa výrazně preventivní, aktivně vyhledává děti s rizikem vzniku speciálně vzdělávacích potřeb a děti mimořádně nadané, pracuje s dětmi ohroženými aktuálními a přechodnými problémy.

Stejně jako funkce školního psychologa, činnost speciálního pedagoga podléhá vyhlášce č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.


Pro rodiče

Na speciálního pedagoga se obracejte v případě problémů a selhávání ve školní výuce žáky z nejrůznějších důvodů jako nedostatečná motivace, nerovnoměrný nebo nedostatečný rozvoj některých funkcí, v případě možnosti rozvoje potenciálu, kompenzace potíží žáka atd. Můžete vyhledat speciálního pedagoga také v případě, že si myslíte, že by žákovi prospěl jiný přístup domácí přípravy, výuky, chcete poradit, jak se s ním efektivně učit atd.

Osobní schůzku doporučujeme si předem domluvit, pracovník je k zastižení v konzultačních hodinách, po domluvě i v jiný čas. (Viz. kontakty ŠPP) Případné změny Viz. dveře místnosti 108.