Titulní strana

Výuka v novém roce8. 1. 2021

Vážení rodiče,
zdravíme vás v novém roce 2021 a přejeme Vám všem pevné zdraví a pohodu. 
Doufáme, že nový rok nám přinese naději na lepší vyhlídky. I když to tak zatím nevypadá a na prezenční výuku chodí pouze žáci 0. až 2. ročníků.
Platí tato pravidla: 
4. 1. 2021 - 22. 1. 2021 - ve škole jenom žáci přípravné třídy, prvních a druhých tříd - plný rozvrh, hodiny anglického jazyka budou ( v některých skupinách suplované) 
- školní družina je od 7.00 a do 16.30 pro každou třídu zvlášť jedno oddělení

- školní jídelna vaří pro žáky, kteří jsou ve škole (škola nemá výdejní okénko, proto si ostatní žáci nemohou vyzvedávat oběd) 

- žáci ostatních tříd - distanční výuka - podle rozvrhu v Teams

Věříme, že opět vše společně zvládneme co nejlépe, vaše spolupráce je pro nás velmi důležitá. 

Přejeme hodně trpělivosti a pohody.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY16. 12. 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:

základních škol,

středních škol a konzervatoří,

vyšších odborných škol,

základních uměleckých škol,

jazykových škol správem státní jazykové zkoušky,

ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,

školních družin, školního klubu a střediska volného času.

 

Do neděle 20. prosince 2020 se provoz škol a školských zařízení řídí současnými pravidly.

Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje.

Volno z nařízení MŠMT22. 10. 2020

Ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2020 bude volno z nařízení MŠMT. Distanční výuka neprobíhá.

Přechod na distanční výuku13. 10. 2020

Usnesením vlády ze dne 12. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání, z toho vyplývá následující:

  • od středy 14. 10. 2020 přecházíme na distanční výuku
  • distanční výuka je dle novely školského zákona povinná
  • výuka pojede podle upraveného rozvrhu –více v Edookitu
  • škola nabízí zapůjčení tabletu – v případě zájmu kontaktujte ředitelku školy
  • školní družina a školní jídelna budou mimo provoz

Sběr papíru - podzim 20201. 10. 2020

Sběr papíru se bude konat 6. 10. 2020.

Pátek 25. 9. 202023. 9. 2020

V pátek 25. 9. 2020 není ředitelské volno.

Vítání prvňáčků v KD Kyje 2020/2128. 8. 2020

Základní informace k začátku školního roku:


1. 9. - 8.00 - vítání žáků 0. A + 1. A v Kulturním domě Kyje ,

          9. 00 - vítání žáků 1. B v Kulturním domě Kyje - cca 45 minut 


Ostatní třídy se sejdou v budově školy. Do škoy i do KD je třeba mít roušku.

Ředitelské volno22. 6. 2020

Ve dnech 29. 6. a 30. 6. ředitelka ZŠ uděluje ředitelské volno.

Vysvědčení bude žákům rozdáno již v pátek 26. 6. 2020, další informace rodiče najdou ve vnitřním systému školy.

Zápis do prvních tříd - změna dle opatření MŠMT28. 3. 2020

Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 se uskuteční distanční formou bez přítomnosti žáků a také zákonných zástupců v průběhu měsíce dubna, a to od 1. 4. do 30. 4. 2020.

Více informací ...

Mimořádné opatření MZČR10. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I. Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

II. Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru. Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Žádost o součinnost v souvislosti s koronavirem9. 3. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k nastalé situaci se šířícím se koronavirem Vás žádám o o součinnost a o zodpovědný přístup, zaručující v maximální míře ochranu zdraví dětí, rodičů i zaměstnanců školy.

Pokud jste během jarních prázdnin navštívili se svými dětmi zasažený region
(zasažené oblasti viz zejména
https://www.mzv.cz/jnp/, http://www.mzcr.cz/, http://www.hygpraha.cz/)

žádáme Vás, abyste nám tuto skutečnost neprodleně oznámili a sdělili podrobné informace, nezbytné pro nás k správnému vyhodnocení rizika.

V případě, že jste pobývali ve virem zasažené oblasti a při jakémkoliv podezření z nákazy kontaktujte ihned svého lékaře (nejlépe telefonicky), nebo se můžete obrátit na epidemiologické centrum – kontakt:

Mgr. Romana Vanclová
Telefon: + 420 281 000 452
Mobilní telefon:+ 420 735 726 509
Fax:+ 420 286 884 450
E-mail: romana.vanclova@hygpraha.cz

Dále postupujte tak, jak Vám bude doporučeno.
Pokud necháte své dítě v rámci karantény doma, pak bude samozřejmě omluveno.

Zároveň škola bude dbát na zvýšenou opatrnost při hygieně dětí.
Za tímto účelem jsme zakoupili antibakteriální prostředky (mýdla, ubrousky, čistící prostředky atd.), které distribuujeme na toalety ještě před příchodem žáků do školy po ukončení jarních prázdnin.

V rámci vzdělávání budeme opakovaně upozorňovat žáky na nutnost dodržování zvýšené hygieny a základních pravidel, bránících šíření infekcí.

Věřím, že společně zvládneme i tuto náročnější situaci.

Předem děkujeme za spolupráci.

Zápis do 1. ročníku3. 3. 2020

Dne 16. 4. 2020 od 14:00 hodin do 18:00 hodin se koná zápis do 1. ročníků.

Sběr papíru - zima 202022. 1. 2020

Sběr papíru se bude konat ve středu 12. 2. 2020.

Školní ples 202022. 1. 2020

Srdečně zveme

všechny rodiče, prarodiče, bývalé žáky, učitele, zaměstnance i přátele školy 14. 2. 2020 v KD Kyje od 19:30 hodin na letošní školní ples. Bude zde na Vás čekat bohatý doprovodný program a hudba k tanci i poslechu.

Vstupné 250 Kč

Přijďte se pobavit a zpříjemnit si páteční večer.

Ples 2020 plakat

Den otevřených škol - sportovní den22. 9. 2020

Naše škola připravila bohatý různorodý program – zejména venku na školním hřišti a pozemku školy, v okolí školy, 2 aktivity byly umístěny ve vnitřních prostorách školy. 

Více informací …

Návštěva z Prešova27. 11. 2019

V listopadu 2019 přijelo 19 žáků z Prešova v doprovodu 5 pedagogů do Prahy. V průběhu jednoho týdne navštívili Vyšehrad, Hradčany, Karlštejn, Zbiroh, sklárny v Nižboru, prošli královskou cestou po Praze, povozili se lodí na Vltavě, setkali se s představiteli Městské části Praha 14.

V průběhu dopoledne žáci z Prešova seděli u nás ve třídách a podíleli se na výuce, pedagožky ze Slovenska učili naše děti. Odehráli jsme i 2 sportovní utkání ve vybíjené Česko : Slovensko, výsledek skončil nerozhodně 1:1.

Více informací …

Kolumbie – ráj neřesti a slasti6. 11. 2019

Je to vůbec program pro žáky základní školy? V cyklu pořadů Planeta Země 3000 jsme se tentokrát seznámili s jihoamerickou zemí Kolumbie. 70minutový vizuální pořad umožnil našim žákům „ochutnat“ tuto zemi - hlavní město Bogotu, vrcholky majestátních And, ale i města ztracených civilizací a neztracené památky koloniální architektury, faunu i flóru, a dokonce i duhovou řeku.

A ráj neřesti a slasti?

Tato země je prostě proslulá nejen výbornou kolumbijskou kávou, ale bohužel i drogami. Nám by měla stačit slast z popíjení kolumbijské kávy, žádné drogové neřesti. Takže dík tvůrcům – a když jsme viděli rance a batohy s foto a video technikou, už víme, jaký kus práce se za těmito pořady skrývá. Tak příští rok - ve stejnou dobu a ve stejném promítacím sále.

Polytechnická hnízda26. 10. 2019

V roce 2019 jsme získali novou polytechnickou dílnu, kterou jsme se snažili vybavit pomůckami a materiálem, protože si uvědomujeme, jak je v současné době důležitá manuální zručnost u žáků. Snažíme se vytvářet podmínky pro postupný návrat praktických činností do ŠVP.

Cíle polytechnické výchovy jsme realizovali nejen formou výuky, ale naši žáci spolupracovali se SOŠ Jarov,  Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 v rámci projektu Polytechnická hnízda, kde se skupina 30 žáků se dvěma pedagogy ve třech 4-hodinových blocích zabývali robotikou nebo pracovali v zámečnických a truhlářských dílnách.

Více informací …

Otevření tělocvičny23. 9. 2019

V září 2019 proběhlo slavnostní otevření tělocvičny a školního hřiště za přítomnosti pana starosty Mgr. Radka Vondry, pana faráře Edwarda Walczyka, papežského nuncia a asi 200 dalších hostů. Kromě kulturního programu, občerstvení a obhlídky sportovišť byly připraveny také soutěže pro děti i dospělé, ceny odevzdával zpěvák a tanečník Ben Cristovao.

Více informací …