Zápis dětí k povinné školní docházce

Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 se uskuteční distanční formou bez přítomnosti žáků a také zákonných zástupců v průběhu měsíce dubna, a to od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Zápis proběhne pouze formou zaslání vyplněných dokumentů.

Povinné dokumenty k vyplnění:

 1. zápisní list
 2. žádost o přijetí
 3. kopie rodného listu

  případně:

 4. žádost o odklad školní docházky – doložit také doporučení ze školského poradenského zařízení a potvrzení od odborného lékaře nebo klinického psychologa
 5. žádost o přijetí do přípravné třídy

Dokumenty lze zaslat těmito způsoby:

 1. e-mailem (pozor – zde je nutný elektronický podpis, bez něj je žádost neplatná)
 2. datovou schránkou
 3. doporučeným psaním
 4. osobním podáním žádosti zákonným zástupcem
  (jenom po předchozí telefonické domluvě - budeme organizovat tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

K distančnímu zápisu zašlou dokumenty rodiče všech dětí, které dovrší šestý rok věku k 31. srpnu 2020.

Do školy mohou být na žádost rodičů přijaty i děti, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2020 do 30. června 2021. Předpokladem je přiměřená tělesná a duševní vyspělost dítěte a doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a jeho zákonný zástupce požádal o odklad písemně do 30. dubna 2020, odloží mu ředitelka základní školy začátek školní docházky o jeden školní rok. Ředitelka rozhodne na základě žádosti rodiče, dále doporučujícího posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

O přijetí zapsaných dětí do školy rozhodne po zápisu ředitelka základní školy. Kritéria k přijetí jsou uvedena na webu školy.

Žákům (uchazečům) bude přiděleno pořadové číslo a zasláno na uvedenou e-mailovou adresu do konce dubna.

Seznamy přijatých a nepřijatých dětí pod uvedeným pořadovým číslem budou vyvěšeny ve vestibulu školy a na webové stránce školy k 22. květnu 2020.

Setkání s přijatými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, učiteli a vzdělávacím programem se uskuteční po otevření školy, předpokládáme někdy v polovině června.

Těšíme se na Vás.

Užitečné nformace

Kriteria pro přijetí do prvního ročníku

Desatero pro rodiče - MŠMT

Dokumenty potřebné k zápisu

Všechny dokumenty, které by rodiče měli předkládat vyplněné u zápisu, si můžete stáhnout v části Dokumenty ke stažení.

 

Fotografie ze zápisu