Jednotná státní přijímací zkouška

Písemné jednotné testy jsou připraveny společností CERMAT a mají prokázat předpoklady uchazeče pro studium na střední škole. Zahrnují didaktický test z matematiky a z českého jazyka a literatury. Povolenými pomůckami je pouze černá nebo modrá propisovací tužka a rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník, úhloměr, kružítko, obyčejná tužka). Časový limit na test z českého jazyka a literatury je 60 minut, časový limit na test z matematiky je 70 minut. 

Uchazečům, kteří budou dělat testy, bude odeslána nejpozději 14 dní před konáním zkoušky písemná pozvánka s podrobnými informacemi a registračním kódem, pod kterým budou zveřejněny výsledky uchazeče. Pozvánka bude odeslána na adresu zákonného zástupce. 

Podrobné informace o testech společnosti CERMAT (včetně ilustračních testů).

Počet bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky (maximálně 100 bodů – 50 bodů český jazyk a literatura, 50 bodů matematika). Každému uchazeči se započte lepší výsledek z 2 napsaných testů z jednotlivých zkoušek. Pokud uchazeč nevyužije možnosti skládat jednotnou zkoušku dvakrát, započte se mu výsledek ze složené zkoušky.

Po zpřístupnění výsledků jednotné zkoušky školám Centrem budou výsledky zveřejněny do dvou pracovních dnů na webových stránkách a na úředních deskách škol. Pořadí uchazečů ve výsledkové listině bude zveřejněno pod registračním kódem (ID číslo). Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání na adresu zákonného zástupce. Zákonným zástupcům přijatých uchazečů se na jejich žádost rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání vydá. 

Přijatý uchazeč musí nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledkové listiny odevzdat zápisový lístek. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky o přijetí ke vzdělávání. Zpětné vzetí zápisového lístku není možné s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Nahlížení do spisů s možností vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude umožněno v termínu oznámeném školou. 

Informace k úpravě termínů Jednotné přijímací zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

 • 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
  ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
  ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

 • 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
  ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
  ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

 • 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
  ▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

 • 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
  ▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

Zároveň platí nové opatření, zveřejněné na webu MŠMT

U jednotné přijímací zkoušky, jestliže je součástí přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022, trvá test z českého jazyka a literatury 70 minut a test z matematiky 85 minut.