Školská rada

Školská rada ZŠ Šimanovská byla zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 167 a 168. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Úkoly školské rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích
  • programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu na další rok
  • vyjadřuje se k rozboru hospodaření
  • projednává inspekční zprávy ČŠI
  • projednává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní správy

Členové jmenovaní zřizovatelem:

Pavel Mašek

Mgr. Petr Vršecký

Členové volení zákonnými zástupci žáků:

Mgr. Lucie Bláhová

Ing. Jana Chvalinová

Členové volení pedagogickými pracovníky:

Šárka Jindrová

Mgr. Miroslav Šulák

Zápisy z jednání školské rady

Zápis ze dne 11. 4. 2019

Zápis ze dne 9. 10. 2018

Zápis ze dne 26. 6. 2018

Zápis ze dne 30. 1. 2018

Zápis ze dne 17. 5. 2017

Zápis ze dne 13. 10. 2016

Zápis ze dne 1. 9. 2016