Škola a životní prostředí

Co je EVVO?

Tajemná zkratka EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) vychází z anglického termínu environmental education, kde environment znamená životní prostředí a education se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po dospělé

V naší škole se snažíme vést žáky k zodpovědnému přístupu ke svému okolí, k aktivní snaze o zkvalitnění svého životního prostředí nejen ve škole, ale i mimo ni. To ovšem vyžaduje dlouhodobý přístup, a nelze tudíž očekávat, že nahodilé akce, zvučná hesla a velká předsevzetí dokáží rázem změnit pohled dětí na svět kolem sebe. Chceme, aby se škola a její okolí během těch devíti let, kdy ji žák navštěvuje, měnila k lepšímu, a aby žák zároveň cítil, že na těchto změnách má i svůj podíl.

Témata environmentální výchovy jsou samozřejmě součástí vzdělávacích programů v jednotlivých předmětech (nejen v těch přírodovědných), žáci se však s nimi setkávají i v rámci dalších aktivit školy (např. Den Země), a postupně se také zapojují do řešení problémů v měřítku školy.


Cíle EVVO:

 • vytvořit pozitivní a aktivní vztah k širšímu místu svého bydliště
 • vnímat jednotlivce jako součásti přírody a životního prostředí, včetně vyplývající zodpovědnosti
 • osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a uplatňovat je v každodenním životě
 • pochopit potřebu trvale udržitelného nakládání s přírodními zdroji
 • uvědomit si důležitost třídění odpadů v domácnostech, ve škole
 • minimalizovat negativní vlivy člověka (např. vandalství, znečištění) na životní prostředí

Aktivity v rámci EVVO:

 • využití námětů environmentální výchovy v jednotlivých předmětech
 • spolupráce se středisky ekologické výchovy - Toulcův dvůr, Ekocentrum Koniklec, MEVPIS Vodňany
 • spolupráce s jednotnými složkami veřejné správy v rámci obce, kraje (ÚMČ)
 • zapojení školy do projektového dne v rámci Dne Země na Rajské zahradě
 • aktivity pro 1. stupeň organizované žáky 2. stupně
 • projekt EKOŠKOLA - máme svůj Ekotým
 • třídění odpadu
 • návštěva naučných pořadů (např. Planeta Země 3000, Ornita, Tonda Obal
 • exkurze a vycházky do přírody