Školní řád

Školní řád stanovuje pravidla v oblastech:

  1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole, pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy
  2. Provoz a vnitřní režim školy
  3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  4. Podmínky zacházení s majetkem školy
  5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

Školní řád ZŠ Šimanovská