Školská rada ZŠ Šimanovská byla zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 167 a 168. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Úkoly školské rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích
  • programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu na další rok
  • vyjadřuje se k rozboru hospodaření
  • projednává inspekční zprávy ČŠI
  • projednává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní správy

Členové jmenovaní zřizovatelem:

Pavel Mašek

Mgr. Petr Vršecký

Členové volení zákonnými zástupci žáků:

Mgr. Lucie Bláhová

Jana Chvalinová

Členové volení pedagogickými pracovníky:

Bc. Šárka Jindrová

Mgr. Miroslav Šulák

Zápisy z jednání školské rady

Zápis ze dne 1. 9. 2016

Zápis ze dne 13. 10. 2016

Zápis ze dne 17. 5. 2017