Aktuality

Přijmeme kvalifikovanou vychovatelku do školní družiny od 1. 4. 2020

Přijmeme učitele/ku 1. stupně - nástup 1. 9. 2020


 
Některé z projektů, do kterých jsme zapojeni:

projekty


Zápis do prvních tříd - změna dle opatření MŠMT 

Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 se uskuteční distanční formou bez přítomnosti žáků a také zákonných zástupců v průběhu měsíce dubna, a to od 1. 4. do 30. 4. 2020.

Více informací ...

OLYMP florbal

Zde můžete přihlásit své dítě na kroužek florbalu, který se bude konat každý čtvrtek od 15:30-16:30 v tělocvičně školy.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ve dnech 29. 6. a 30. 6. ředitelka ZŠ uděluje ředitelské volno.

Vysvědčení bude žákům rozdáno již v pátek 26. 6. 2020, další informace rodiče najdou ve vnitřním systému školy.

Vítání prvňáčků v KD Kyje 2020/21

Základní informace k začátku školního roku:


1. 9. - 8.00 - vítání žáků 0. A + 1. A v Kulturním domě Kyje ,

          9. 00 - vítání žáků 1. B v Kulturním domě Kyje - cca 45 minut 


Ostatní třídy se sejdou v budově školy. Do škoy i do KD je třeba mít roušku.

Výsledky zápisu do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021

seznam pijatch a nepijatch k

Mimořádné opatření MZČR

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:


I.
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.


II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.
Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.
Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Sběr papíru

Sběr papíru se bude konat 12. 2. 2020.

ŠKOLNÍ PLES 2020

Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, bývalé žáky, učitele, zaměstnance i přátele školy na letošní školní ples. Bude zde na Vás čekat bohatý doprovodný program a hudba k tanci i poslechu. Přijďte se pobavit a zpříjemnit si páteční večer.Ples 2020 plakt web

Nabídka zaměstnání

ZŠ Šimanovská hledá učitele/učitelku 1. st., nástup ihned.