Projekt Operačního programu Výzkumu, vývoje a vzdělávání

Název projektu: Klíč k úspěchu

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000279

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím budování moderního inkluzivního prostředí postupně vyrovnávat možnosti dětí a žáků z rozdílného socioekonomického a kulturního prostředí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí tohoto procesu je cílená podpora pedagogických pracovníků a jejich vzdělávání tak, aby byli schopni efektivně a aktivně řídit a podporovat tento proces. Do projektu je zapojena ZŠ Šimanovská, ZŠ Generála Janouška a ZŠ Chvaletická. Partnerem projektu je MČ Praha 14.

logo opvvv