Ornita - 26. 4. 2019

Také letos jsme rádi přivítali program sdružení Ornita, letos zaměřený na nebezpečí, která mohou číhat na ptáky. Dozvěděli jsme se, že kromě prosklených stěn a sloupů vysokého napětí je o život či o obživu můžou připravit změny krajiny, používání pesticidů, či dokonce cílený lov.

6A1F574F 347D 421B B0FB C8D2CA2970A48183B7B9 B4C1 4BC3 9A79 0E1C735FB6EE88CDB1CE F7F0 4538 A17A E5C26DFCCFB7

Jako vždy jsme mohli obdivovat (a také "osahat") živé ptáky, tentokrát dravce - káně lesní, poštolku obecnou, sokola stěhovavého a luňáka červeného.


Velká hra ke Dni Země - 26. 4. 2019

Páteční dopoledne tentokrát patřilo aktivitám, které si pro žáky 1. stupně připravili naši sedmáci. Během svého putování s mapou se děti pobavili a mnohé se dozvěděli. Velký dík patří všem žákům 7.A, kteří se na organizaci podíleli (což byli vlastně všichni)!

 3C98959F CED4 46BF BC87 AEC6E3679FDD46A37603 851A 4B48 9E38 A26EAB7C1ADD3409FB37 436A 4861 BACB EA092491A210

A jaká že byla letos stanoviště? (1) poznávání našich běžných druhů ryb, (2) správné třídění odpadků do sběrných boxů, (3) odhad doby rozkladu různých odpadků, (4) skládání obrázků s tematikou dopadu klimatických změn, (5) sestavování potravních řetězců, (6) poznávání stromů podle listů, (7) poznávání ptáků podle hlasu, (8) kimovka s různými, často záhadnými přírodninami a (9) pozorování zajímavých objektů pod mikroskopem. 

IMG 20190426 101349IMG 20190426 101742IMG 20190426 103727


Den Země na Rajské zahradě - 25. 4. 2019

I letos měla naše škola svůj stánek na společných oslavách Dne Země spolu s dalšími školami Prahy 14. Tentokrát byl zaměřen na chemické prvky, jejich výskyt v předmětech denní potřeby, v potravinách a v životním prostředí. Inspirovali jsme se mezinárodním rokem periodické soustavy prvků a prezentovali projekty, na kterých pracovali žáci 2. stupně. 

 20190425 11541720190425 11542720190425 115553

Žáci 6.A připravili boxy, znázorňující prvky, které se vyskytují v potravinách a jsou nezbytné pro správné fungování našeho těla. Návštěvníci měli za úkol připravené potraviny roztřídit do boxů. Sedmáci prezentovali plakáty s koloběhy prvků v přírodě, Osmáci vyrobili velkou periodickou tabulku, do níž měli hosté správně umístit karty s předměty obsahujícími příslušné prvky. A konečně deváťáci vytvořili "strašáky" - loutky zosobňující prvky, které jsou nebezpečné pro životní prostředí (Pb, Cd, Hg, Rn, Cl, P).

20190425 11560220190425 11561520190425 11552820190425 115441

- fotogalerie z minulých ročníků : 2019, 2018, 2017, 2016


Velký úklid Kyjského rybníka - 4. 4. 2019

Dne 4.4. se celá naše škola připojila k akci Ukliďme svět - ukliďme Česko společným úklidem odpadků v okolí Kyjského rybníka. Mista, kolem kterých denně chodíme, jsou bohužel zahlcena odpadky. V době, kdy ještě nejsou zarostlé vegetací, snažili jsme se jich naše nejbližší okolí zbavit. 


 4046009 4046016 4046004

Sbírali všichni žáci, od těch nejmenších předškoláků z přípravné třídy, kteří spolu s 1. stupněm sbírali na jižním břehu, až po borce z deváté třídy, kteří si smlsli na černé skládce v lomu nad Aloisovem. Sedmáci si vzali na starost okolí železničního náspu, rovněž výživné (pro nalezenou hromádku použitých injekčních stříkaček si přijela hlídka MP). Osmáci a šesťáci zajistili severní břeh rybníka a přilehlý les. 

  4046006 4046020 4046024

Po dvou hodinách nám došly pytle, a tak jsme sbírali, do čeho se dalo. Přesto zůstalo pár míst, které jsme prostě nestihli pokrýt, přestože se zúčatnilo celkem 250 žáků a učitelů. Nasbírali jsme cca 1,5 tun odpadků, k tomu několik pneumatik, tiskárnu, karimatku, několik dopravních značek a další poklady. 

 4046030 404604420190404 125041

Ještě druhý den jsme všude kolem sebe viděli odpadky, zkrátka naše citlivost se zvýšila. Snad i ostatní žáci to tak měli a až příště budou chtít něco jen tak zahodit do křoví, vzpomenou si. Ale vzhledem k tomu, co jsme všechno našli, nevypadá to, že by ten nepořádek nadělala ta "dnešní hrozná mládež".

20190404 145540 Tak schválně, kolik toho bude za rok! 


Co je to EVVO a co s tím na naší škole?

Tajemná zkratka EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) vychází z anglického termínu environmental education, kde environment znamená životní prostředí a education se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po dospělé.

V naší škole se snažíme vést žáky k zodpovědnému přístupu ke svému okolí, k aktivní snaze o zkvalitnění svého životního prostředí nejen ve škole, ale i mimo ni. To ovšem vyžaduje dlouhodobý přístup, a nelze tudíž očekávat, že nahodilé akce, zvučná hesla a velká předsevzetí dokáží rázem změnit pohled dětí na svět kolem sebe. Chceme, aby se škola a její okolí během těch devíti let, kdy ji žák navštěvuje, měnila k lepšímu, a aby žák zároveň cítil, že na těchto změnách má i svůj podíl.

Témata environmentální výchovy jsou samozřejmě součástí vzdělávacích programů v jednotlivých předmětech (nejen v těch přírodovědných), žáci se však s nimi setkávají i v rámci dalších aktivit školy (např. Den Země), a postupně se také zapojují do řešení problémů v měřítku školy.

Cíle EVVO:

 • vytvořit pozitivní a aktivní vztah k širšímu místu svého bydliště
 • vnímat jednotlivce jako součásti přírody a životního prostředí, včetně vyplývající zodpovědnosti
 • osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a uplatňovat je v každodenním životě
 • pochopit potřebu trvale udržitelného nakládání s přírodními zdroji
 • uvědomit si důležitost třídění odpadů v domácnostech, ve škole
 • minimalizovat negativní vlivy člověka / např. vandalství, znečištění/ na životní prostředí

Aktivity v rámci EVVO:

 • využití námětů environmentální výchovy v jednotlivých předmětech
 • spolupráce se středisky ekologické výchovy - Toulcův dvůr, Ekocentrum Koniklec, MEVPIS Vodňany
 • spolupráce s jednotnými složkami veřejné správy v rámci obce, kraje (ÚMČ)
 • zapojení školy do projektového dne v rámci Dne Země na Rajské zahradě
 • aktivity pro 1. stupeň organizované žáky 2. stupně
 • projekt EKOŠKOLA - máme svůj Ekotým
 • třídění odpadu
 • návštěva naučných pořadů (např. Planeta Země 3000, Ornita, Tonda Obal
 • exkurze a vycházky do přírody