Jednotná státní přijímací zkouška 2019

Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách jsou stanoveny ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Organizací jednotné přijímací zkoušky bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), a to na základě § 60b odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. CZVV je příspěvkovou organizací, která patří mezi tzv. ostatní přímo řízené organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

CZVV v rámci jednotné zkoušky:

 • připravuje zadání a zajišťuje výrobu testových zadání jednotné zkoušky;
 • zajišťuje distribuci zadání jednotné zkoušky do zkušebních míst;
 • je zpracovatelem registru uchazečů o studium v oborech vzdělání se stanovenou jednotnou zkouškou a výsledků hodnocení jednotné zkoušky;
 • stanoví podmínky organizace a metodiky jednotné zkoušky;
 • zajišťuje zpracování a centrální vyhodnocení výsledků jednotné zkoušky a jejich zpřístupnění středním školám.

Odkazy na informační zdroje

Stručný přehled organizace jednotného přijímacího řízení

 • Od školního roku 2016/2017 je povinen každý uchazeč o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou absolvovat didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.
 • Ředitelé škol dle svého uvážení mohou dále doplnit kritéria přijímacího řízení, např. o další testy, přijímací pohovor a pod.
 • Výsledek jednotné zkoušky má mít minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení. U sportovních gymnázií musí tento podíl činit minimálně 40%.
 • Testování bude realizováno ve dvou řádných termínech: zvlášť pro šestiletá a osmiletá gymnázia a zvlášť pro čtyřletá gymnázia. Dva náhradní termíny jsou společné pro všechny obory.
 • Didaktické testy jednotné přijímací zkoušky jsou zpracovány v souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.
 • Uchazeči své odpovědi vyplňují do záznamového archu. Mohou používat psací a rýsovací potřeby, tabulky a kalkulačky nejsou povoleny. 
 • Časový limit u testu z českého jazyka byl stanoven na 60 minut, u testu z matematiky je to 70 minut.
 • Testy obsahují cca 50% uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi, výpočtem). V matematice se hodnotí i postup řešení.
 • Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku na školu s maturitním oborem, koná jednotnou zkoušku pouze jednou.
 • Uchazeč o s tudium v maturitním oboru, který podal přihlášku na dvě střední školy, koná jednotnou zkoušku v tomto pořadí:
  1. termín ve škole uvedené v 1. pořadí na přihlášce,
  2. termín ve škole uvedené v 2. pořadí na přihlášce.
  Z toho důvodu upozorňujeme na důležitost pořadí, v jakém jsou školy na přihlášce uvedeny.
 • Pro rozhodnutí o přijetí ke studiu se využije lepší ze dvou výsledků jednotného testu.
 • V případě, že se uchazeč nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k řádnému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, vykoná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Nejdůležitější termíny související s jednotnou přijímací zkouškou 2019


Vyhlášení kritérií pro přijetí do oborů vzdělání ředitelem školy nejpozději 31. ledna 2019
Odevzdání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do oboru středoškolského studia řediteli střední školy nejpozději 1. března 2019
Termín konání 1. termínu jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání 12. dubna 2019
Termín konání 1. termínu jednotné zkoušky – víceletá gymnázia 16. dubna 2019
Termín konání 2. termínu jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání 15. dubna 2019
Termín konání 2. termínu jednotné zkoušky – víceletá gymnázia 17. dubna 2019
Termín konání 1. náhradního termínu – čtyřleté obory i víceletá gymnázia 13. května 2019
Termín konání 2. náhradního termínu – čtyřleté obory i víceletá gymnázia 14. května 2019