Vnitřní směrnice školy pro stanovení ceny nájemného za pronájem nebytových prostor

 1. Stanovení výše nájemného pro provoz kroužků na škole

  Nájemné je stanoveno ve výši nutných nákladů na provoz učebny včetně minimálního zisku (škola má prioritní zájem na co nejširší nabídce kroužků, proto je zisk stanoven v nízké výši).

  Energie (el.energie, plyn, voda) 35,- Kč
  Ostatní náklady na provoz učebny 15,- Kč
  Nájemné 60 min.– zisk organizace 40,- Kč
  Cena celkem za jednu vyučovací hodinu 90,- Kč

  Pronájem prostor školy za účelem pořádání kroužků pro žáky školy nepodléhá schválení Zřizovatelem, tj. ÚMČ Praha 14 (dle písemného pokynu zřizovatele).

 2. Stanovení výše nájemného pro komerční využití prostor
  Cena za jednu hodinu pronájmu 250,- Kč

  Nájemní smlouva musí být schválena ÚMČ Praha 14 – zřizovatelem školy.

 3. Mimořádné akce (využití prostor školy pro filmování apod.)

  Cena pronájmu bude stanovena na každou mimořádnou akci zvlášť ředitelem školy po dohodě a schválení zřizovatelem školy – ÚMČ Praha 14.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2015

V Praze dne 30. 8. 2015

Mgr. Alena Gabaľová, ředitelka školy