Aktuality

Volby do Školské Rady

KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM KANDIDOVAT DO ŠKOLSKÉ RADY, OZNÁMÍ SVOU KANDIDATURU PÍSEMNĚ PŘÍPRAVNÉMU VÝBORU DO 1. 12. 2017 DO 12,00.
2, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, KTEŘÍ NAVRHUJÍ KANDIDÁTA ZE SVÝCH ŘAD, OZNÁMÍ SVŮJ NÁVRH PÍSEMNĚ PŘÍPRAVNÉMU VÝBORU DO 1. 12. 2017 DO 12,00. K TOMUTO NÁVRHU BUDE PŘIPOJEN PODPIS NAVRHOVANÉHO KANDIDÁTA JAKO VÝRAZ JEHO SOUHLASU S KANDIDATUROU.
3, VOLBY PROBĚHNOU DNE 4. PROSINCE 2017 OD 16.00 DO 18.00 V BUDOVĚ ŠKOLY.
4, KAŽDÝ OPRÁVNĚNÝ VOLIČ OBDRŽÍ OD ČLENŮ PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU HLASOVACÍ LÍSTEK, NA KTERÉM VYZNAČÍ ZAKROUŽKOVÁNÍM POŘADOVÉHO ČÍSLA TY KANDIDÁTY, KTERÉ SE ROZHODL VOLIT.
5, KAŽDÝ OPRÁVNĚNÝ VOLIČ OZNAČÍ NA HLASOVACÍM LÍSTKU DVA KANDIDÁTY.
6, PO DOKONČENÍ VOLBY VLOŽÍ OPRÁVNĚNÝ VOLIČ SVŮJ HLASOVACÍ LÍSTEK DO URNY ZA PŘÍTOMNOSTI ČLENŮ PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU.
7, ČLENY ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE VOLÍ OPRÁVNĚNÉ OSOBY TAJNÝM HLASOVÁNÍM. ZA PLATNÉ SE POVAŽUJÍ VOLBY, KTERÝCH SE ÚČASTNÍ ALESPOŇ JEDNA PĚTINA VŠECH OPRÁVNĚNÝCH OSOB, JINAK SE VOLBY OPAKUJÍ.
8, NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ STANOVÍ PŘÍPRAVNÝ VÝBOR POŘADÍ KANDIDÁTŮ VE VOLBÁCH. ČLENY ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NEZLETILÝCH ŽÁKŮ SE STÁVAJÍ KANDIDÁTI, KTEŘÍ ZÍSKALI PRVNÍ A DRUHÝ NEJVYŠŠÍ POČET HLASŮ. PŘI ROVNOSTI HLASŮ SE POŘADÍ STANOVÍ LOSEM.
9, VÝSLEDKY VOLEB VYHLÁSÍ PŘÍPRAVNÝ VÝBOR PÍSEMNÝM ZÁPISEM NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY A VYVĚŠENÍM NA VIDITELNÉM MÍSTĚ BUDOVY ŠKOLY DNE 5. 12. 2017.
10, SOUHRNNÝ ZÁPIS O VOLBÁCH ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE PŘEDÁ PŘÍPRAVNÝ VÝBOR ŘEDITELCE ŠKOLY A TA NÁSLEDNĚ ZŘIZOVATELI ŠKOLY.

V Praze dne 6. 11. 2017 Mgr. Alena Gabaľová , ředitelka školy
Šárka Jindrová, předseda přípravného výboru